اجناس پارچه ای

در قسمت اجناس پارچه ای پلاستیک حراجی شما میتوانید از اجناس پارچه ای دیدن بفرمایید .

اجناس پار چه ای دارای کیفیت خوب میباشند.