بانکه شیشه ای سه سایز

بانکه شیشه ای سه سایز که طرح چوب میباشد و یک بانکه ارزان برای حراجی فروشی ها و پلاسکوهای دیگر میباشد . بانکه ها دارای سه سایز کوچک و متوسط و بزرگ میباشد . که بانکه را تک سایز هم فروخته میشود . 1700 / 1800 / 1900

توضیحات

بانکه شیشه ای سه سایز که طرح چوب میباشد و یک بانکه ارزان برای حراجی فروشی ها و پلاسکوهای دیگر میباشد . بانکه ها دارای سه سایز کوچک و متوسط و بزرگ میباشد . که بانکه را تک سایز هم فروخته میشود . 1700 / 1800 / 1900

فهرست