فریزری مینی مربع

فریزری مینی مربع که برای نگهداری پنیر و مربا و کره استفاده میشود . فریزری مینی مربع الوان میباشد و از مواد نو تولید شده است .

توضیحات

فریزری مینی مربع

فریزری مینی مربع 2عددی میباشد که برای نگهداری پنیر و مربا و کره استفاده میشود . فریزری مینی مربع الوان میباشد و از مواد نو تولید شده است .

فهرست